algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Doomsday

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan het Doomsday 2021.

  1. Definities

Organisator: Uitjesbazen B.V. , gevestigd te Erp (KvK: 74143174).

Deelnemer: De personen die zich ingeschreven hebben als deelnemend team aan het Doomsday .

Locatie: de door Uitjesbazen B.V. aangewezen locatie waar de uitvoering van het arrangement plaatsvindt.

 

  1. Organisatie

Het Doomsday wordt georganiseerd door de organisator. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele event. Onder het gehele event vallen alle rondes die door de organisatie zijn gecommuniceerd.

Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door deelnemer gehanteerde voorwaarden, tenzij organisator schriftelijk met de deelnemer overeenkomt.

Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van de organisator.

De deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

 

  1. Kosten deelname

Deelnemer draagt zorg dat de inschrijfkosten vooraf zijn betaald. Het niet volledig voldaan hebben van de kosten kan leiden tot uitsluiting van deelname.
Deelnemer kan nimmer teruggave claimen tenzij dit redelijkerwijs overeen is gekomen met de organisator.

 

  1. Aansprakelijkheid

De organisator sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen.

Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deelnemer verklaart zich door middel van inschrijving bewust te zijn van de risico’s die deelname aan een dergelijk evenement met zich mee kunnen brengen.

Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Doomsday.

De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Doomsday. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Tevens kan organisator de deelnemer (verder) uitsluiten van het Doomsday indien deelnemer zich dusdanig gedraagt dat schade en/of letsel aan derden of zichzelf overduidelijk zal blijken.

De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Doomsday, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Deelnemer dient ten aller tijden de aanwijzingen van bevoegde begeleiders van het Doomsday op te volgen. Indien schade/letsel ontstaat door het niet opvolgen van bevoegde begeleiders van het Doomsday, erkent de prganisator geen enkele aansprakelijkheid.

 

5 . Klachten

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door de organisator niet naar tevredenheid is opgelost, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen acht werkdagen nadat deelname plaatsvond schriftelijk te melden aan de organisator. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben.

 

  1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

  1. Geschillen

Alle geschillen welke tussen organisator en deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zullen worden beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter.

Indien organisator en of deelnemer dat overeen komen, kunnen zij een forumbeding overeenkomen ná het ontstaan van het geschil, wanneer de vordering ten hoogste de wettelijke competentiegrens bedraagt.

h

Contactgegevens

NK Escape Rooms 2020
Kerkstraat 23
1e verdieping
5469 BM, Erp

Tel: 06 47 26 29 93

KVK: 74143174
BTW: NL859787114B01

info@nk-escaperooms.nl

Partners:
www.uitjesbazen.nl
www.gamificationers.nl
www.escaperoom-events.nl

u

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00u en 17.00u:

Bekijk ook onze pagina met veelgestelde vragen